Proč je pro cizince důležitá nostrifikace vzdělání?

Nostrifikace vzdělání představuje pro cizince důležitý úkon. Kdy je zapotřebí a jakým způsobem probíhá?

Co je nostrifikace

Termínem nostrifikace se obecně označuje úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Typicky se používá u vzdělání, nostrifikovat tedy lze diplom nebo vysvědčení. Nicméně může se týkat i cenných papírů, nebo dokonce podniku.

Prakticky se nostrifikací tedy stanovuje, že v zahraničí získané vzdělání žadatele je rovnoprávné se vzděláním nabytým v tuzemsku. Nostrifikace tak bývá důležitá především pro ty cizince, kteří se rozhodnou v ČR pokračovat ve vzdělávání anebo zde nastupují do zaměstnání.

Tedy například v případě, že si cizinec žádá o udělení zaměstnanecké nebo modré karty, pakliže to charakter zaměstnání vyžaduje. Nostrifikovat lze vzdělání všech stupňů včetně základního, nicméně nejčastěji se uplatňuje u středoškolského vysvědčení nebo vysokoškolských diplomů.

Jak probíhá nostrifikace vysvědčení

Nostrifikaci vysvědčení v případě středoškolského i vyššího odborného vzdělávání realizuje příslušný krajský úřad podle místa trvalého bydliště žadatele. Pouze ve výjimečných případech může tento úkon provádět ministerstvo školství. Děje se tak v případě, kdy je zahraniční vzdělávací program uskutečňován v dohodě právě s ministerstvem.

Celý proces probíhá tak, že krajský úřad porovná obsah a rozsah vzdělávání realizovaného na zahraniční škole s obdobným rámcovým vzdělávacím programem vyučovaným v tuzemsku. U vyšších odborných škol dochází k porovnávání akreditovaných vzdělávacích programů platných v České republice.

V případě, že se zahraniční studijní program odlišuje částečně, může úřad navrhnout nostrifikační zkoušku. Ta představuje přezkoušení ze znalosti vybraných předmětů. Pokud se náplň studia odlišuje zásadně, bude nostrifikace vzdělání zamítnuta.

Jak probíhá nostrifikace diplomu

Nostrifikace diplomu probíhá odlišně, v tomto případě nerozhoduje úřad, nýbrž zpravidla veřejná vysoká škola. Soukromé a státní školy tuto pravomoc udělenu nemají. Ve specifických případech může o nostrifikaci dále rozhodovat i ministerstvo obrany nebo ministerstvo vnitra. Coby odvolací orgán působí v těchto případech ministerstvo školství.


Žadatel si tedy musí sám vybrat konkrétní vysokou školu a sem podat žádost. Daná škola by měla uskutečňovat obsahově obdobný studijní program. Žadatel si nemůže podat svou žádost o uznání na více škol současně.

Pokud škola uzná, že vzdělání žadatele nostrifikovat lze, vydá mu příslušné osvědčení. To má následně neomezenou platnost. Kromě samotného vzdělání bude navíc absolventovi uznán i již získaný titul. Jinak může být opět nařízena i nostrifikační zkouška, případně se celý pokus o uznání vzdělání jako v případě výše zamítá. Proti zamítnutí existuje možnost odvolání.

Uznávání zahraničního vzdělání není vzhledem k šíři a proměnlivosti oborů zcela jednoduchým tématem. Žadatel se tak může obrátit nejprve na agenturu IRS Czech, která mu pomůže se v této problematice zorientovat.

Publikováno: 19. 02. 2024

Kategorie: práce

Autor: Lucie Dočkalová