Anglický gramatický čas present continuous: Jak ho správně používat?

Present Continuous

Co je to anglický gramatický čas "present continuous"?

Anglický gramatický čas "present continuous" je jeden ze základních časů v angličtině. Používá se k vyjádření událostí, které se dějí právě teď, ve chvíli mluvení. Tento čas nám umožňuje popsat akce, které probíhají v okamžiku, kdy o nich mluvíme. Je to také čas budoucnosti, který poukazuje na plánované akce nebo události. Present continuous se tvoří pomocí slovesa "to be" v přítomném čase a přídavného jména s koncovkou -ing. Například: "I am reading a book." (Čtu knihu.) Tento čas je velmi užitečný pro vyjádření aktuálních situací a trendů v anglickém jazyce.

Jak se tvoří "present continuous"?

Anglický gramatický čas "present continuous" se tvoří pomocí slovesa "to be" v přítomném čase a přídavného jména s koncovkou -ing. Tedy vzorec je: podmět + to be (am, is, are) + přídavné jméno s koncovkou -ing + zbytek věty. Například: "I am reading a book." (Čtu knihu.) nebo "They are playing football." (Hrají fotbal.) Tento čas se používá pro vyjádření probíhajících akcí nebo událostí v přítomnosti. Je důležité si uvědomit, že tímto časem nelze vyjádřit budoucnost.

Kdy používáme "present continuous"?

"Present continuous" se používá k vyjádření událostí, které se dějí právě teď, v okamžiku mluvení. Tento čas také poukazuje na dočasný charakter události nebo situace. Například: "I am reading a book." (Právě teď čtu knihu.) Dalším případem je vyjádření plánů do budoucnosti, které jsou již domluveny nebo naplánovány: "We are going to the cinema tomorrow." (Zítra jdeme do kina.) Důležité je si uvědomit, že "present continuous" se nepoužívá pro trvalé nebo obecné skutečnosti.

Jaké jsou klíčové slovesa pro "present continuous"?

Klíčová slovesa pro "present continuous" jsou ta, která vyjadřují probíhající činnost v daném okamžiku. Patří sem například: "be" (být), "do" (dělat), "have" (mít), "go" (jít), "come" (přijít), "see" (vidět), "hear" (slyšet), "feel" (cítit) a mnoho dalších. Tyto slovesa se často používají ve spojení s příslovci nebo frázemi, které vyjadřují aktuálnost děje, například: now (teď), at the moment (v tuto chvíli), right now (právě teď). Správné použití klíčových sloves je důležité pro správnou tvorbu a porozumění větám v present continuous.

Jaké jsou příklady vět s "present continuous"?

Příklady vět s "present continuous" jsou:

1. Já teď pracuji na svém projektu.

2. Oni se učí anglicky ve škole.

3. Co děláš v tento moment?

4. Můj bratr si čte knihu.

5. Voda vaří a já připravuju oběd.

6. Dnes večer jdeme do kina.

7. Tvoje maminka právě volá.

8. Ty se díváš na televizi, zatímco já čtu knihu.

9. Naše firma rozvíjí nové produkty pro trh.

10. Kde bydlíte v současné době?

Jaký je rozdíl mezi "present continuous" a "present simple"?

Rozdíl mezi "present continuous" a "present simple" spočívá v jejich použití a významu. "Present continuous" se používá k vyjádření probíhajících akcí nebo událostí, které se dějí právě teď. Například: "I am studying English." Naopak, "present simple" se používá k vyjádření pravidelných či opakujících se akcí, obecných faktů nebo trvalých situací. Například: "I study English every day." Je důležité si uvědomit, že "present continuous" je časově omezený a používá se pro aktivity probíhající v daném okamžiku, zatímco "present simple" je trvalejší a popisuje obecné skutečnosti.

Jak se zkracuje "present continuous"?

Present continuous se zkracuje pomocí zájmena "I" na "I'm", "you" na "you're", "he/she/it" na "he's/she's/it's" a slovesa "be" na "'m/'re/'s". Například: I am eating → I'm eating, You are studying → You're studying, He is working → He's working. Zkrácené formy jsou běžně používány v hovorové angličtině a ve neformálních situacích. Je důležité si uvědomit, že se zkrácené formy nepoužívají ve formálním písemném projevu.

Jak se otázky tvoří v "present continuous"?

Otázky v "present continuous" se tvoří pomocí slovesa "to be" ve správném tvaru na začátku věty, následované podmětem a přítomným časem hlavního slovesa s koncovkou -ing. Například: "Are you studying English?" (Učíš se anglicky?) nebo "Is she watching TV?" (Dívá se na televizi?). Pamatujte si, že u otázek se sloveso "to be" a podmět mění své pozice oproti tvrzením.

Jak se zápor tvoří v "present continuous"?

Zápor v "present continuous" se tvoří pomocí záporného slovesa "not", které se umisťuje mezi sloveso "to be" a hlavní sloveso v přítomném čase. Například: "I am not working." (Neručím.) nebo "They are not studying." (Nestudují.). Zkrácenou formou záporu je použití zkráceného tvaru slovesa "to be" s negativním tvarem, například: "She isn't playing." (Ona nehraje.) nebo "We aren't watching TV." (Nedíváme se na televizi.). Při psaní záporných vět je důležité dodržovat správnou strukturu a použít správný tvar slovesa.

Jaké jsou časové výrazy, které se často používají s "present continuous"?

Časové výrazy, které se často používají s "present continuous", jsou například: "now" (teď), "at the moment" (v tuto chvíli), "right now" (právě teď), "currently" (momentálně), "these days" (v poslední době), "at present" (v současné době) a "today" (dnes). Tyto výrazy nám pomáhají vyjádřit, že se jedná o událost nebo situaci probíhající právě teď. Je důležité si uvědomit, že tyto výrazy mohou být doplněny i dalšími slovy nebo frázemi, které upřesňují časové období. Například: "I am studying English now for my upcoming exam." (Právě teď se učím anglicky na blížící se zkoušku.) Tento gramatický čas nám umožňuje vyjádřit, co děláme právě v tomto okamžiku.

Jaké jsou časté chyby při používání "present continuous"?

Při používání "present continuous" se často dělají následující chyby:

1. Nesprávné použití slovesa "to be": Například místo "I am go to the cinema" bychom měli říkat "I am going to the cinema".

2. Nepoužití správných tvary sloves: Například místo "He is work in an office" bychom měli říkat "He is working in an office".

3. Překlad z češtiny do angličtiny přes doslovný překlad: Například místo "Co děláš?" bychom měli říkat "What are you doing?".

4. Nesprávné použití spojky "always": Spojuje se s present simple, nikoliv s present continuous. Například místo "I am always studying English" bychom měli říkat "I always study English".

5. Nepoužití správných časových výrazů: Mnoho lidí používá nesprávné časové výrazy s present continuous, například místo "now", které je typické pro tento gramatický čas.

Je důležité si tyto chyby uvědomit a v tréninku se zaměřit na jejich opravu, aby bylo používání present continuous správné a plynulé.

Jak trénovat používání "present continuous"?

Existuje několik způsobů, jak trénovat používání "present continuous" a zlepšit svou gramatiku v anglickém jazyce.

1. Čtení a poslech autentických materiálů: Přečtěte si anglické knihy, noviny nebo články na internetu a poslouchejte anglické rozhovory, filmy nebo písničky. Zaměřte se na věty ve "present continuous" a snažte se je porozumět.

2. Konverzace s rodilým mluvčím: Hovořte s rodilým mluvčím angličtiny a používejte "present continuous" ve svých větách. Můžete si najít konverzačního partnera online nebo navštívit jazykovou školu.

3. Psaní denního deníku: Každý den si pište krátký deník o tom, co právě děláte. Snažte se použít "present continuous" ve vašich popisech a vyjadřujte tak aktuální události.

4. Cvičení gramatických cvičeb: Využijte online zdroje, které nabízejí cvičení zaměřená na "present continuous". Opakované procvičování vám pomůže zapamatovat si správné tvary a použití tohoto gramatického času.

5. Sledování videí nebo poslech podcastů: Vyberte si anglická videa nebo podcasty, které se zaměřují na konkrétní situace a události ve "present continuous". Snažte se porozumět a opakovat věty, které slyšíte.

6. Používání mobilních aplikací: Existuje mnoho mobilních aplikací, které nabízejí cvičení a hry zaměřené na gramatiku angličtiny. Vyberte si aplikaci, která obsahuje cvičení pro "present continuous" a pravidelně ji používejte.

Trénink používání "present continuous" vyžaduje čas a praxi. Důležité je nejen zapamatovat si správnou formu tohoto gramatického času, ale také se naučit ho používat v různých kontextech. Pravidelný trénink vás postupně přiblíží k plynulosti v jeho používání.

Jaké jsou další zdroje pro studium "present continuous"?

Další zdroje pro studium "present continuous" jsou různé učebnice angličtiny, online kurzy a webové stránky zaměřené na výuku gramatiky. Mezi nejznámější patří například Cambridge Grammar in Use, English Grammar in Use od Raymonda Murphyho nebo Understanding and Using English Grammar od Betty Azar. Dále můžete využít interaktivních cvičení a testů na webových stránkách jako je British Council, BBC Learning English nebo Duolingo. Pro rozšíření slovní zásoby a poslechové dovednosti doporučuji poslouchat anglické audioknihy, rozhovory či sledovat seriály a filmy s anglickými titulky.

Anglický gramatický čas "present continuous" je důležitou součástí anglického jazyka. Jeho správné používání umožňuje vyjádřit probíhající akce nebo události, které se dějí právě teď. Tento čas nám poskytuje možnost popsat aktuální situace a události, které se odehrávají v okamžiku mluvení.

Díky "present continuous" můžeme například hovořit o tom, co se právě teď děje kolem nás, jaké aktivity provozujeme nebo jaké trendy jsou momentálně populární. Tento čas také umožňuje vyjádřit plánované budoucí akce nebo dočasné situace.

V praxi se "present continuous" často používá v běžné komunikaci, při psaní e-mailů, při popisu fotografií nebo při líčení filmových scén. Je to velmi užitečný nástroj pro vyjádření aktuálnosti a dynamiky dané situace.

Správné používání "present continuous" je tedy klíčové pro efektivní komunikaci v anglickém jazyce. Je důležité se s tímto časem seznámit, procvičovat ho a využívat ho ve vhodných situacích. To nám pomůže rozšířit naše jazykové dovednosti a lépe porozumět anglicky mluvícím lidem.

Pokud chceme být schopni správně používat "present continuous", je důležité studovat gramatická pravidla, cvičit pomocí různých zdrojů a aktivně komunikovat v anglickém jazyce. Existuje mnoho online kurzů, učebnic a cvičebnic, které nám mohou pomoci zdokonalit naše znalosti tohoto gramatického času.

Význam a užitek "present continuous" spočívají v tom, že nám umožňuje vyjádřit aktuálnost a probíhající události. Správné používání tohoto času nám otevírá dveře k lepší komunikaci v anglickém jazyce a umožňuje nám vyjádřit se přesněji a přirozeněji. Je to nezbytný nástroj pro každého, kdo se snaží ovládat angličtinu na pokročilé úrovni.

Publikováno: 08. 02. 2024

Kategorie: jazyky

Autor: Jirka Vondračka

Tagy: present continuous | anglický gramatický čas